Vedtægter

 Kontakt os: +45 2466 2066 ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

§1 Hjemsted

Klubbens navn er Struer Karate Klub og blev stiftet i 1973.

Klubben har hjemsted i Struer Kommune og er tilsluttet Japan Karate Shoto Federation - Danmark, Dansk Karate Forbund, Dansk Idræts Forbund (DIF) samt Struer Idrætsforbund.

§2 Formål

Klubbens formål er gennem træning, fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme medlemmernes kendskab og interesse for karate samt på anden måde at virke for fremme af denne idræt. Herved er det opfattelsen, at klubben kan medvirke til at forbedre medlemmernes trivsel og deres lyst til at tage aktivt del i foreningslivet og samfundslivet.

§3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig klubbens formål.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter.

§4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftlig på indmeldelsesblanket, som afleveres til klubbens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for resten af den gældende kontingentperiode.

Ethvert medlem modtager ved indmeldelse en kopi af klubbens gældende vedtægter og accepterer at være underlagt Danmarks Idrætsforbunds til enhver tid gældende dopingregler.

Kontingent betales halvårligt forud i januar og juli.

§5 Udmeldelse

Udmeldelse kan ske til klubbens kasserer. Ved udmeldelse skal alle evt. økonomiske mellemværende med klubben afvikles.

Udmeldelse sker automatisk hvis kontingentet ikke er betalt ved udgangen af forfaldsmåneden.

§6 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer samt opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§7 Restance

Såfremt kontingentet ikke er betalt inden udgangen af forfaldsmåneden vil det pågældende medlem blive betragtet som udmeldt af klubben.

§8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

§9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer fra de er fyldt 15 år, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde med max. 1 stemme pr. deltager. For aktive medlemmer under 18 år kan forældre/værge afgive stemme.

Alle aktive medlemmer der er fyldt 15 år har taleret. Alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år har stemme- og taleret. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedrørende klubbens opløsning henvises til § 18.

Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før general-forsamlingens afholdelse. Ret til at stille forslag har bestyrelsen, stående udvalg og alle medlemmer der er fyldt 18 år. For medlemmer under 18 år kan forældre/værge stille forslag.

Evt. indkomne forslag i deres fulde ordlyd offentliggøres ved opslag i klubben sammen med endelig dagsorden, revideret regnskab, budget for kommende år og skriftlig formandsberetning, senest en uge før generalforsamlingen.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Kontrol af repræsentanter
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetter for det kommende år?
 6. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse
 7. Klubbens udvalg orienterer
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år

10.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år

11.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

12.  Valg af 1 bilagskontrollør for 2 år. (Hvert år vælges en så der altid er 2 og med 1 års overlap)

13.   Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes mindst 2 uger og senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§13 Bestyrelse - valg

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet men bestyrelsen oppebærer dog gratis medlemskab af klubben så længe dette er økonomisk bæredygtigt.

Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, æresmedlemmer samt forældre/værger til aktive medlemmer under 18 år – dog må bestyrelsen kun bestå af et bestyrelsesmedlem pr. husstand. Passive medlemmer er ikke valgbare.

Bestyrelsesmedlemmer der ikke selv er aktiv medlem, men valgt i kræft af deres umyndige barns medlemskab, skal straks udtræde af bestyrelsen ved deres barns udmeldelse.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges son den eneste ved navns nævnelse af de tilstedeværende ved generalforsamlingen. Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv.

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bliver en bestyrelsespost ledig i en valgperiode konstituerer den resterende bestyrelse - med gyldighed frem til førstkommende ordinære generalforsamling - en suppleant.

Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøder, formalia i forbindelse med generalforsamlingsindkaldelse og afholdelse, samt bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen skal afholde minimum to (2) årlige møder, men kan indkaldes når der skønnes behov herfor. På begæring af to eller flere bestyrelsesmedlemmer skal der afholdes møde indenfor fire (4) uger.

Mødeindkaldelse skal ske med mindst to (2) ugers varsel. Et rettidigt indkaldt møde er altid beslutningsdygtigt såfremt minimum tre (3) bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. Der tages referat, af hvilket alle væsentlige beslutninger og diskussioner skal fremgå. Referat udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter inden to (2) uger efter mødets afholdelse. I nødvendige situationer kan 2 bestyrelsesmedlemmer indkalde til bestyrelsesmøde med 2 dages varsel.

På alle bestyrelsesmøder skal foreløbig regnskab gennemgås og godkendes som et fast punkt på dagsordnen.

Hvis et bestyrelsesmedlem kan have interessekonflikter i bestyrelsesbeslutninger / -afstemninger vil bestyrelsesmedlemmet være inhabilt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Såfremt cheftræneren ikke er medlem af bestyrelsen har han/hun taleret ved alle bestyrelsesmøder.

§14 Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører klubben, arkiveres på forsvarlig vis.

Klubben tegnes af formanden. Kassereren forestår den daglige regnskabsføring i overensstemmelse med Struer Karate Klubs vedtægter, herunder udarbejdelse og rettidig revision af årsregnskab. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen. Eventuel låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter evt. gebyrer for deltagelse i andre aktiviteter end karatetræning. (f.eks. videoaftener, fastelavn, juleafslutning).

Bestyrelsen kan ikke forpligte klubben økonomisk udover kassebeholdningen, og er ansvarlig overfor generalforsamlingen for overholdelse af vedtagne budgetrammer.

§15 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren skal senest den 1. februar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til bilagskontrollører.

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med bilagskontrollører påtegning og underskrift.

§16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen to bilagskontrollørerer.

bilagskontrollørerer skal hvert år inden den 15. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.

bilagskontrollørerer/bestyrelsen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Bestyrelsen kan alternativt vælge at lade revisionen foregå ved professionel bistand.

§17 Vedtægter

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

Hvis klubben opløses totalt, går dennes midler og værdier til Struer Idræts Forbund.

Vedtægterne er vedtaget på klubbens generalforsamling, den 27. februar 2016

 

 

 • Børnehold Næste børnehold starter primo august 2022 For at starte på børneholdet, skal man være fyldt 7år.

  okamoto a
  . Hvorfor elsker så mange forældre vores klubFordi vi i karate klubben underviser børnene i tre områder:

  1 - Den mentale, hvor koncentration, opfattelse og selvdiciplin voksen.
  2 - Den fysiske, hvor muskler, smidighed, balance, koordination og hurtighed styrkes.
  3 - Den moralske side, hvor de lærer at respekterer andre, være ydmyge, hensynfulde og indgå i et fællesskab med regler.
   
  Vore omsogsfulde instruktører giver sagkyndig træning på en sjov, sikker og venlig måde, for at give positive resultater.
  Giv dit barn chancen og se resultatet.
 • VoksenholdNæste voksenhold starter primo august 2022Det er aldrig for sent at starte.

  . Hvorfor træne Karate?Fordi man som karateudøver oplever:
  forbedret fysisk og mental overskud,
  bedre balance,
  bedre stresshåndtering,
  bedre udholdenhed, smidighed og koordination.
   
  Vore omsogsfulde instruktører giver sagkyndig træning på en sikker og venlig måde, for at give positive resultater

Vi har hjulpet hundrede af elever med at forbedre deres tekniske niveau, lad os hjælpe dig!

Vore sponsorer

Rema1000 logo   vestjysk murerfirma   saurmann byg    Struer Kleinsmedie logo til tryk 2

S5 Box